Služby

Sociálne služby

Sociálne služby sú odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:

 • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
 • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
 • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb fyzickej osoby,
 • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
 • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

JUSTÍNA, n.o. zariadenie pre seniorov poskytuje

Odborné činnosti:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • sociálne poradenstvo,
 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • pracovná terapia.

Obslužné činnosti:

 • ubytovanie,
 • upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne,
 • stravovanie.

Ďaľšie činnosti:

 • vykonávanie nevyhnutnej základnej hygieny,
 • úschova cenných vecí,
 • organizovanie záujmovej činnosti,
 • kultúrna činnost a duchovná starostlivosť,
 • osobné vybavenie,
 • podpora účasti na spoločenskom živote,
 • zabezpečenie prepravy do zdravotníckeho zariadenia,
 • zabezpečenie liekov a pomocok v plnej réžii klienta.

ZpS JUSTÍNA ďalej zabezpečuje:

 • kadernícke služby,
 • manikúra,
 • pedikúra.

Sociálna práca je realizovaná prostredníctvom sociálnej rehabilitácie, aktivít, kultúrnych podujatí, krúžkových činností, prebieha podľa vypracovaného ročného plánu, mesačného a týždenného plánu. Po adaptačnom programe klientovi jednotli vypracujeme IP – individuálny plán, ktorých ciele určujeme podľa potreby klienta. Tento sa realizuje pravidelne podľa rozpisových harmonogramov. Zohľadňujeme zdravotný stav klienta, jeho možnosti a schopnosti ako aj právo rozhodnúť sa pre aktivity. V prípade záujmu sa môže zúčastňovať krúžkovej činnosti: výtvarný, hudobný, šikovných rúk a športový. Výsledky výtvarného krúžku a krúžku šikovných rúk zdobia priestory zariadenia.

Klienti sa aktívne zapájajú do činností. Veľmi obľúbené sú vystrihovanie, kreslenie, výroba ozdôb,výroba násteniek a dekorácií. V priebehu roka sme organizovali väčšie spoločenské udalosti: oslavy založenia ZpS, fašiangové popoludnia, vianočný večierok, Mikuláš, súťažné popoludnia spojené s hudbou a spevom a pod. Tieto akcie boli obohatené o kultúrny program, tombolu a pohostenie. Sviatočné chvíle boli spríjemnené prekvapením vo forme Mikulášskych a Vianočných balíčkov.

Zdravotná starostlivosť

Lekárska starostlivosť je zabezpečená v 5 km vzdialenej poliklinike v Leviciach. Klienti sú v starostlivosti obvodných lekárov. Zariadenie pre seniorov zabezpečuje pre klientov starostlivosť prostredníctvom špecialistov – diabetológ, psychiater, neurológ, urológ, očný lekár a pod. Lieky a pomôcky pre klientov zabezpečuje personál ZpS v plnej réžii klienta. V prípade potreby vyšetrenia alebo návštevy špecialistu prepravu zabezpečujeme sanitkou cez obvodného lekára alebo formou červeného kríža. Klientov doprevádza kvalifikovaný personál.

Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečená cestou agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), kde pracujú erudované sestry. Do ošetrovateľskej starostlivosti patrí aj ošetrovateľská rehabilitácia. Masáže sú vykonávané kvalifikovaným masérom.

Kontakt

Zariadenie pre seniorov
JUSTÍNA n.o.
Podlužany 79
935 27 Podlužany

+421 905 811 685
adosvita(at)gmail.com